Strajkują rolnicy, a teraz także pracownicy ARiMR. Chcą likwidacji patologii

Polska

Logo ARiMR

8 maja 2023 roku Zakładowa Komisja „Solidarność” wysłała pismo do prezesa o dane niezbędne do przeprowadzenia referendum strajkowego:

Robert Gibała w ARiMR, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” poinformował, że obecnie trwa kompletowanie składów komisji i zwrócił się o ponownie z apelem o pomoc przy organizacji referendum.

„Zdajemy sobie sprawę, że strajk jest ostatecznym rozwiązaniem, którego chcą uniknąć wszyscy. Dlatego strajk musi poprzedzać referendum. W głosowaniu cała załoga ma możliwość poparcia postulatów oraz wypowiedzenia się za ewentualnym strajkiem. W tak dużej firmie, jak nasza, referendum to duże przedsięwzięcie, dlatego też trudno jest zorganizować je z dnia na dzień” - mówił Robert Gibała.

Jakie są postulaty pracowników ARiMR?

Postulat pierwszy: Podwyżki w wysokości 1500zł brutto wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich pracowników ARiMR.

„Postulat został częściowo zrealizowany w roku 2022, przypomnę, że średnio podwyżki wyniosły wówczas 700 zł brutto wynagrodzenia zasadniczego, maksymalna podwyżka wynosiła 750 zł, minimalna 600 zł, pozostało do zrealizowania 800 zł brutto podwyżki […] procentowy spadek realnej wartości naszych wynagrodzeń to 41 proc- co daje kwotowo 216zł.” - Mówi Robert Gibała w Materiale opublikowanym na stronie „Solidarność ARiMR”

Postulat drugi: Wprowadzenie premii regulaminowej w wysokości 1500 zł brutto na kwartał uzależnionej proporcjonalnie od frekwencji.

„system nagród uznaniowych nie jest idealny i nie zawsze sprawiedliwy, bardzo często zależy od niemerytorycznych przesłanek stosowanych od przełożonych […] postulujemy wprowadzenie systemu mieszanego, który składałby się z dwóch elementów: premii regulaminowej i nagrody uznaniowej. Premia byłaby wypłacana z funduszu nagród planowego w budżecie na każdy rok, nagroda uznaniowa wypłacana byłaby z oszczędności na wynagrodzeniach.” - kontynuuje przewodniczący Solidarność.

Postulat trzeci: wypłata nagród kwartalnych w roku 2021 zgodnie z obowiązującym w ARiMR regulaminem.

Postulat czwarty: Wprowadzenie dodatku funkcyjnego dla pracowników, którzy w zakresie czynności mają dodatkowe zadania związane z: obsługą informatyczną, kancelarią, archiwum oraz opiekę nad nowymi pracownikami lub przypisane zadania innego wydziału. Wysokość dodatku uzależniona byłaby od wielkości biura, w przedziale od 500 do 1000 zł brutto.

Postulat piąty: wprowadzenie dodatku za pracę w terenie.

„Postulat zrealizowano poprzez wprowadzenie do regulaminu wynagradzania dodatku dla pracowników realizujących kontrole w terenie. Wysokość dodatku ustala co kwartał prezes agencji, stawka dzienna dodatku nie może być jednak niższa niż 0,75 proc. minimalnego wynagrodzenia.”-mówił Gibała.

Postulat szósty: zminimalizowanie różnic w wynagrodzeniach na tych samych stanowiskach pracy.

„Jak wynika z danych o średnich wynagrodzeniach pracowników agencji, są duże różnice w poborach pracowników na tych samych stanowiskach, w zależności od miejsca zatrudnienia. Podejrzewamy, że analiza bardziej ukazałaby patologie w tym zakresie […] cały czas proponujemy wypracowanie systemu, w którym w krótkim czasie doprowadzi do likwidacji tej patologii, nie ma do tej pory woli pracodawcy w tym zakresie.” - wyjaśnia.

Postulat siódmy: wprowadzenie do regulaminu wynagrodzenia zapisu o obowiązku informowania przez dyrektorów departamentów centrali i dyrektorów oddziałów regionalnych o wielkości środków przeznaczonych na nagrody w danym kwartale oraz o średniej stawce na pracownika.

„Postulat zrealizowany w części dotyczącej informowania o wielkości środków na nagrody, cały czas wnioskujemy o podawanie również średniej stawki na pracownika, wówczas każdy pracownik, mógłby porównać swoją nagrodę do średniej, w przypadku kiedy jest najniższa może wystąpić z zapytaniem do przełożonego co powinien poprawić.” - kontynuuje.

Postulat ósmy: wprowadzenie do regulaminu wynagradzania ścieżki awansu zawodowego

Przewodniczący Solidarności ARiMR wyjaśnia, że od początku sporu zbiorowego firma nie ma jasnej polityki awansu pracowników, czy też podwyższania wynagrodzenia.

Postulat dziewiąty: wprowadzenie katalogu działalności na wykonywanie której jest wymagana na dodatkowe zatrudnienie.

„Postulujemy na wprowadzenie katalogu zamkniętego działalności, które wymagają zgody pracodawcy. Pracodawca wprowadził katalog, ale na działalność, która nie wymaga zgody- jest to odwrotność naszego postulatu.” - mówi.

Postulat dziesiąty: Wprowadzenie zmian w Zarządzaniu w sprawie polityki antymobbingowej polegających na rozszerzeniu składu komisji antymobbingowej polegających na rozszerzeniu składu komisji mobbingowych o reprezentantów związków zawodowych, osobę wskazaną przez poszkodowanego oraz psychologa. Zgodnie z propozycją naszego związku z 28.06.2022 r.

„W wielu firmach i instytucjach takie rozwiązania z powodzeniem funkcjonują. Wiele osób dziwi się, że nie ma przedstawicieli związków naszej komisji. Na potrzebę zmian wskazują coraz liczniejsze zgłoszenia takich sytuacji […] z niepokojem obserwujemy w ostatnim czasie działania mające znamiona mobingu lub dyskryminacji w stosunku do osób ze stwierdzonym stopniem niepełnosprawności.” - wyjaśnia przewodniczący Solidarności.

Postulat jedenasty: wprowadzenie ruchomego czasu pracy.

Biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą, najważniejsze dla związkowców są postulaty płacowe. Robert Gibała powiedział, że jeżeli postulaty odnośnie płac nie zostaną zrealizowane, to nie będzie mowy o zakończeniu sporu zbiorowego.

Podziel się swoją opinią!

Pamiętaj o tym, by zachować się kulturalnie dyskutując z innymi czytelnikami.


0 Komentarzy

Bądź pierwszy! Zostaw swój komentarz pod tym artykułem.